1401/3/18 چهارشنبه
1399/6/15 شنبه

* نام طرح
* موضوع طرح
* تاریخ اجرا * محل اجرا
نوع طرح
پیمانکار
کارفرما
همکاران اجرای طرح (شخص حقیقی یا حقوقی)
* کل اعتبار درخواستی
* 1- دلایل ضرورت و توجیه طرح
* 2- اهداف اجرا
* 3- سابقه طرح
* 4- کاربردهای حال و آینده (این طرح چه کاربرد و نتایجی برای حال و آینده دارد)
* 5- حیطه اجرای طرح