1401/3/18 چهارشنبه
1399/6/15 شنبه

* عنوان پروژه (فارسی)
* عنوان پروژه (انگلیسی)
* واژگان کلیدی
* مدت زمان اجرای پروژه
گروه تخصصی
مشخصات مالی پروژه
* کل اعتبار پروژه (میلیون ریال) به عدد
* به حروف (میلیون ریال)
* 1- پیشینه طرح در سطح ملی و بین المللی
* 2- طرح مسئله
* 3- هدف (اهداف) دقبق و ضرورت اجرای پروژه
* 4- سوال ها یا فرضیه های پژوهش
5- تعریف متغیرهای مطرح شده در سوال هایا فرضیه های تحقیق
* 5-1- متغیر مستقل
* 5-2- متغیر وابسته
6- متدولوژی انجام پژوهش و دلایل انتخاب آن
6-1- نوع تحقیق براساس اهداف تحقیق
* 6-2- چگونگی انجام پژوهش (در صورت نیاز چگونگی انجام مطالعه مقدماتی)
* 7- جامعه آماری، حجم نمونه و نمونه گیری (چگونگی انتخاب حجم نمونه)
8- ابزارهای مناسب برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز
* 8-1- انتخاب ابزار (با ذکر دلیل)
* 8-2- تهیه ابزار (با ذکر چگونگی تهیه)
* 9- شیوه های تجزیه و تحلیل داده ها